RealTimeToDB Standard 3.3

RealTimeToDB Standard 3.3

Gartle – Shareware –
RealTimeToDB updates stock and option data from trading platforms in databases in real time.

You may create unique histories of real time stock and option data in different time frames in your databases.
Get quotes, greeks, probabilities, fundamental and technical data.

Use the data for back-testing, creating real-time models, triggering events.

For example, you may scan 40K actively traded options and use quotes, greeks and probabilities to make trade decisions!

Load data from thinkorswim thinkDesktop (TOS), Interactive Brokers Trader Workstation (TWS), eSignal FutureSource, and other platforms.

The app includes preconfigured databases for several trading platforms.

You may load data from Yahoo! Finance, even without an opened broker account.

Yahoo! Finance publishes data from 60 world exchanges. You may get it for free.

Start getting data today!

Tổng quan

RealTimeToDB Standard là một Shareware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Gartle.

Phiên bản mới nhất của RealTimeToDB Standard là 3.3, phát hành vào ngày 09/07/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/12/2014.

RealTimeToDB Standard đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

RealTimeToDB Standard Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho RealTimeToDB Standard!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Gartle
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản